¹ú¼ÊÏÊ»¨×éÖ¯ - LocalStreetsÏÊ»¨ - ÏÊ»¨ÀñÆ·ËÙµÝ - ÏÊ»¨µê

ÏÊ»¨
Öйú ¹ú¼ÊËÍ»¨Òþ˽Ìõ¿î

¶¥¼âÔÚÏßÏÊ»¨·þÎñ±¾×Å"Óû§ÖÁÉÏ"µÄ·þÎñÔ­Ôò£¬×ðÖØÓû§¸öÈËÒþ˽µÄ±£ÃÜÐÔ£¬È·±£¸öÈËÔÚÏß¹ºÎïµÄ°²È«ÐÔ¡£ÒÔÏÂÊÇÎÒÃÇÕë¶Ô°²È«Ö§¸¶¡¢±£ÃÜÒþ˽µÄ¾ßÌå·þÎñÌõ¿î£º

1.Óû§¸öÈËÐÅÏ¢µÄÊÕ¼¯
2.°²È«¹ºÎï
3.Óû§¸öÈËÐÅÏ¢µÄʹÓÃ
4.Cookies
5.Óû§¸öÈËÐÅÏ¢µÄ°²È«ÐÔ
6.¸öÈËÒþ˽Ìõ¿îµÄ¸üÐÂ

1.Óû§¸öÈËÐÅÏ¢µÄÊÕ¼¯

  • µ±ÄúʹÓö¥¼âÔÚÏßÏÊ»¨·þÎñʱ£¬ÎÒÃǽ«»áÊÕ¼¯ÄúËùÌṩµÄÏà¹ØÐÅÏ¢£¬°üÀ¨ÄúµÄ×¢²áÐÅÏ¢¡¢¹ºÎïÐÅÏ¢¡¢·´À¡ÐÅÏ¢µÈ¡£
  • ÎÒÃǽ«»áÊÕ¼¯Ò»Ð©Óû§µÄÌض¨ÐÅÏ¢£¬±ÈÈçÄúµÄIPµØÖ·£¬ä¯ÀÀÆ÷¼°²Ù×÷ϵͳÖÖÀàµÈ¡£
2.°²È«¹ºÎï
  • ʹÓö¥¼âÔÚÏßÏÊ»¨·þÎñ·½±ã¡¢¿ì½Ý¡¢°²È«¡£ÄúËùÓеĸúÈË×ÊÁÏ£¨ÐÕÃû¡¢µØÖ·¡¢ÁªÏµ·½Ê½¡¢ÐÅÓÿ¨ºÅµÈ£©½«»á³ÉΪ±£ÃÜÐÅÏ¢£¬ÎÒÃÇÈ·±£Æ䰲ȫ¡¢±£ÃÜ¡£
3.Óû§¸öÈËÐÅÏ¢µÄʹÓÃ
  • ÎÒÃdzÐŵ¾ö²»³öÊÛ¡¢½»Òס¢×âÁÞÄúµÄ¸öÈËÐÅÏ¢ÓèµÚÈý·½£¬ÎÒÃǽ«»áÔÚÄúͬÒâµÄÇ°ÌáÏÂʹÓÃÄúµÄ¸öÈË×ÊÁÏ£¬ÒÔ±ãÂú×ãÄúµÄ¶©µ¥ÐèÇó¡£
4.Cookies
  • ÀàËÆÓÚÆäËûÍøÕ¾£¬ÎÒÃÇͬÑùʹÓÃCOOKIES ----Сµµ°¸´æ´¢Æ÷£¬Ä¿µÄÔÚÓÚΪÄúÌṩ¸üÓÅÏÈ¡¢¿ì½ÝµÄ·þÎñ£¨ÎÒ·½³Ðŵ²»´æ´¢ÈκÎ˽ÈËÐÅÏ¢£©¡£
5.Óû§¸öÈËÐÅÏ¢µÄ°²È«ÐÔ
  • ÎÒÃǵݲȫ·þÎñÆ÷ÉϽ«»á±£´æÄúµÄ¸öÈËÐÅÏ¢¡£¶¥¼âÏÊ»¨Á¬Ëø±£Ö¤ÄúËùÌṩµÄÐÅÏ¢ÊDZ£Ãܵġ£ ÎÒÃǵÄÕû¸ö¹ý³Ì²ÉÓüÓÃÜÌ×½Ó×ÖЭÒé²ã(SSL)¡£ÕâÊÇÒ»¸ö¸ß¼¶µÄ»¥ÁªÍø°²È«ÏµÍ³£¬ Ö¼ÔÚ±£»¤ÄúËùÌṩµÄÊý¾Ý¡£ Õâ¾ÍÊÇ˵ÄúËùÌṩµÄ¶©µ¥ÐÅÏ¢(°üÀ¨ÐÅÓÿ¨ºÅµÈ)ÔÚ´«ÊäÖж¼½«±»¼ÓÃÜ»òËæ»ú×éºÏ£¬Ê¹µÃÄúµÄÐÅÏ¢¼´Ê¹±»Îó½ØÁË£¬Ò²ÎÞ·¨±»ÆÆÒë¡£´ó¶àÊýä¯ÀÀÆ÷ÊÇÖ§³ÖSSLϵͳµÄ¡£ Èç¹ûÄú²»È·¶¨ÄúµÄä¯ÀÀÆ÷ÊÇ·ñÖ§³ÖSSL£¬ Äú¿ÉÒÔÏòÄúµÄ»¥ÁªÍø·þÎñÌṩÕß²éѯ¡£
  • ÎÒ·½µÄ¹¤×÷ÈËÔ±½«»á×Ô¾õµØ±£ÃÜÄúµÄ¸öÈËÒþ˽
6.¸öÈËÒþ˽Ìõ¿îµÄ¸üÐÂ
    ÎÒÃǽ«»á²»¶ÏÍêÉÆ¡¢Éý¼¶ÓйØÒþ˽±£ÃÜÌõ¿î¡£Ò»Çо­¸Ä¶¯¡¢ÍêÉƵÄÌõ¿îÏîÄ¿ÎÒÃǶ¼»á×Ô¶¯ÏÔʾÔÚxianhua.localstreets.comµÄÍøÕ¾ÉÏ£¬ ²¢ÇÒÔÚÕÅÌù30Ììºó×Ô¶¯ÉúЧ¡£ÎÒÃÇ»áÒÔµç×ÓÓʼþµÄÐÎʽ¸æÖªÓû§Ìõ¿îµÄÏà¹Ø±ä¶¯¡£

¹ØÓÚÎÒÃÇ | ÅäËÍ˵Ã÷ | Ö§¸¶ËµÃ÷ | ¶©µ¥Í¶Ëß | ¶©µ¥²éѯ | ÁªÏµÎÒÃÇ | Òþ˽Ìõ¿î | ¹ÜÀíÈë¿Ú | »¨µêÊ×Ò³ |

All Rights Reserved. Copyright?004 LocalStreets Inc.
- ÉϺ£ÏÊ»¨ - Ìì½òÏÊ»¨ - ÖØÇìÏÊ»¨ - ´óÁ¬ÏÊ»¨ - ¹ãÖÝÏÊ»¨ - ÇൺÏÊ»¨ - ÄϾ©ÏÊ»¨ - ÉîÛÚÏÊ»¨ - º¼ÖÝÏÊ»¨ - Äþ²¨ÏÊ»¨ - ËÕÖÝÏÊ»¨ - ÏÃÃÅÏÊ»¨ - ÎÞÎýÏÊ»¨ - ÉÇÍ·ÏÊ»¨ - ³É¶¼ÏÊ»¨ - Î人ÏÊ»¨ - ¶«Ý¸ÏÊ»¨ - Î÷°²ÏÊ»¨ - ºÏ·ÊÏÊ»¨ - ÄÏÄþÏÊ»¨ - ÄϲýÏÊ»¨ - À¥Ã÷ÏÊ»¨ - Ö£ÖÝÏÊ»¨ - º£¿ÚÏÊ»¨ - ʯ¼ÒׯÏÊ»¨ - ¹óÑôÏÊ»¨ - ¸£ÖÝÏÊ»¨ - ¼ÃÄÏÏÊ»¨ - ÉòÑôÏÊ»¨ - ¹þ¶û±õÏÊ»¨ - ³¤´ºÏÊ»¨ - ÎÚ³ľÆëÏÊ»¨ - ÅÊÖ¦»¨ÏÊ»¨ - ÇػʵºÏÊ»¨ - Á¬ÔƸÛÏÊ»¨ - ÄÏͨÏÊ»¨ - ¹ðÁÖÏÊ»¨ ÏÊ»¨ - LocalStreets.com
shopping fleurs ÏÊ»¨